Kameravalvonnan tallenteiden tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Aqua Palvelu Oy:n kameravalvonnan tallenteiden henkilörekisteri

2. Yleistä

Aqua Palvelu Oy on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu kameravalvonnan tallenteiden henkilötietoihin (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.10.2021.

3. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Aqua Palvelu Oy
Osoite: Satamakatu 4, 15141 Lahti
Puhelin: 03 851 590
Sähköpostiosoite: lahtiaqua@lahtiaqua.fi
Y-tunnus: 2159921-9
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Arto Hynynen
Sähköpostiosoite: arto.hynynen@lahtiaqua.fi
Tietosuojavastaava: Pekka Liukkonen
Sähköpostiosoite: pekka.liukkonen@lahtiaqua.fi
Rekisterin tekninen ylläpitäjä (käsittelijä): Stanley Security Oy (1936772-6)
Kumpulantie 13 B, 00520 Helsinki

4. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä Aqua Palvelu Oy:n ja Lahti Aqua Oy:n ulkoalueilla ja sisätiloissa liikkuvien henkilöiden henkilötietoja.

5. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Rekisteri sisältää seuraavat kuva- ja ääniaineistona olevat henkilötiedot kaikista Aqua Palvelu Oy:n ja Lahti Aqua Oy:n kiinteistöjen kameravalvonnan toimialueella liikkuvista henkilöistä:

 1. Henkilön ulkonäkö, tuntomerkit ja ääni
 2. Auton rekisterinumero
 3. Kiinteistön alueella liikkumisajankohta ja tarkka paikka

Rekisteriin tallentuu tietoa aina henkilön liikkuessa kameravalvonnan toiminta-alueella.

Tallentavasta kameravalvonnasta on ilmoitettu kameravalvonnasta kertovilla kylteillä ja tarroilla, jotka on sijoitettu Aqua Palvelu Oy:n ja Lahti Aqua Oy:n toimipaikkoihin ja toimintaan liittyville ulkoalueille.

6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään kameravalvontajärjestelmiin kuuluvista kameroista.

7. Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Kameravalvonnan tarkoituksena on

 • työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
 • omaisuuden suojaaminen (ulkoalueet mukaan lukien)
 • tuotantoprosessien toiminnan valvominen
 • terveyttä, turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen
 • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai selvittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Tietoja luovutetaan poliisille ja muille rikosperusteista tutkintaa tekeville viranomaisille sekä pelastusviranomaisille.

9. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Tallenteita säilytetään noin 1-3 kuukautta. Säilytysaika riippuu tallennettavien tapahtumien määrästä ja käytettävissä olevasta tallennuskapasiteetista. Tallennustilan täyttyessä tallenteet tuhotutuvat aikajärjestyksessä vanhimmasta alkaen.

11. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisessa muodossa olevat kuvatallenteet säilytetään lukituissa tai valvotuissa tiloissa. Tallennusjärjestelmään pääsy on vähintään salasanalla suojattu ja edellyttää kirjautumista työasemaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Kuva-aineisto tallentuu rekisterinpitäjien hallinnoimille, suljetuissa ja valvotuissa tiloissa oleville tallentimille.

13. Yhteydenotot

Paras tapa jättää kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot sähköpostilla, henkilökohtaisesti toimipisteissämme sekä Lahti Aquan verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Aqua Palvelu Oy
Arto Hynynen tai Pekka Liukkonen
PL 247
15141 Lahti

14. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.