1. Yleistä

Lahti Aqua Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme kameravalvonnan tallenteiden rekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa tietosuojavastaavamme Pekka Liukkonen pekka.liukkonen@lahtiaqua.fi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.10.2022.

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: Lahti Aqua Oy
Osoite: Satamakatu 4
15140 Lahti
Puhelin: 03851590
Y-tunnus: 0950563-8
Lahti Aqua Oy:n tietosuojavastaava: Pekka Liukkonen
pekka.liukkonen@lahtiaqua.fi
+358 50 351 6263

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä kameravalvontajärjestelmämme valvonta-alueella ja kulunvalvontajärjestelmän kautta kerättyjä henkilötietoja työntekijöistämme ja muista henkilöistä, jotka liikkuvat toimitiloissamme.

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

 • Valvontakameroidemme digitaaliset videokuvatallenteet, joihin sisältyy visuaalinen kuva rekisteröidyistä, josta ilmenevät rekisteröidyn ulkonäkö ja tuntomerkit, tarkka tieto kuvattavasta valvonta-alueesta sekä tieto tallenteen päivämäärästä ja kellonajasta. Kuvatallenteet saattavat sisältää myös auton rekisterinumeron;
 • sähköisen lukitusjärjestelmän avaimen yksilöintitietoon yhdistetty henkilön nimi, avaimelle määritetyt kulkuoikeudet, lukon avaamisen aikaleima, sisäänpääsyn tai sisäänpääsyn epäonnistumisen lokikirjaukset;
  tapahtumaloki rekisteröidyn kulusta Kariniemen jätevedenpuhdistamon luolaan;
 • digitaaliset still-kuvat, joihin tallentuvat rekisteröidyn Kariniemen jätevedenpuhdistamon luolaan ajaman ajoneuvon rekisterikilpi, ajoneuvon merkki, malli ja väri.

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja:

 • valvontakameroista, jonka kuvaamilta alueilta kertyvät rekisterin tiedot, jota ovat tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto;
 • sähköisen lukitusjärjestelmän lukoista ja RFID/PIN-koodilukijasta;
 • Kariniemen jätevedenpuhdistamon luolan kulunvalvonnan RFID/PIN-koodilukijasta;
 • Kariniemen jätevedenpuhdistamon luolan ajoportin kamerasta.

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme, erityisesti työntekijöidemme ja muiden tiloissamme oleskelevien henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, Yhtiömme omaisuuden suojaaminen sekä Yhtiömme turvallisuuden, omaisuuden ja tuotantoprosessin valvominen sekä vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on toimitilojemme valvonta ja fyysisen tietoturvan varmistaminen. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme turvata toimitilojemme turvallisuuden, eikä käsittelyllä ole sinun osaltasi muita vaikutuksia.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Kameravalvonnan yhteistyökumppaninamme toimii Stanley Security, joka toimittaa meille turvapalveluratkaisuja. Henkilötietosi tallennetaan Lahti Aqua Oy:n palvelimille. Sähköisen lukitusjärjestelmän henkilötietoja siirretään iLoq Oy:lle.
Kariniemen jätevedenpuhdistamon luolan kulunvalvonnan henkilötietoja luovutetaan Vidamin Oy:lle. Luovutamme tarpeen mukaan joissain poikkeuksellisissa tilanteissa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi rikostutkintaa varten.

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen kameravalvonnan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kameratallenteet poistuvat automaattisesti viimeistään 3 kuukauden kuluessa nauhoituksesta.
Jos säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Sähköisen lukitusjärjestelmän hallintaohjelmistossa lokitietoja säilytetään 100 päivää ja kuhunkin yksittäiseen lukkosylinteriin tallentuu noin 500 viimeisintä avauskertaa. Kariniemen jätevedenpuhdistamon luolan kulunvalvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja säilytetään enintään kuusi kuukautta tallennushetkestä.

10. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Henkilöstä tallennettua videokuvaa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista korjata.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat suojatulla palvelimella. Tietokannat ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin käyttämiseksi vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat myönnetään vain rekisterin käyttöön oikeutetuille henkilöille.

12. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Pekka Liukkoselle osoitteeseen pekka.liukkonen@lahtiaqua.fi. Voit myös ottaa yhteyttä verkkosivuston palaute- ja yhteydenottotoiminnon kautta, henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Lahti Aqua Oy
Pekka Liukkonen
Satamakatu 4
1541 Lahti