Historiallinen Launeen vedenottamo käyttöön

01.11.2017 09:00

Historiallinen Launeen vedenottamo käyttöön - Lahti Aqua

Marraskuun alussa Lahti Aqua käynnistää Launeen vedenottamon. Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain veden pumppausmäärää lisäämällä. Vedenottamolle on investoitu 2 milj. eurolla uutta vedenkäsittelytekniikkaa, jolla poistetaan pohjavedessä vähäisinä määrinä esiintyviä rikkakasvien torjunta-aineita. Uuden käsittelyn myötä jakeluun toimitettava vesi täyttää STM talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset ja –suositukset.

Lahti Aqua käynnisti Launeen vedenottamoa jo keväällä 2016 mutta tällöin ilmeni yllättäviä vedenlaatuhäiriöitä osassa verkostoa, jonka jälkeen vedenottamo pysäytettiin. Vuoden 2017 aikana vedenottamon syöttöpistettä verkostoon on muutettu ja verkostossa tehty teknisiä parannuksia. Näillä toimin veden laatumuutosten mahdollisuus on minimoitu. Yhtiö suorittaa tehostettua verkostoveden laadun valvontaa käyttöönoton aikana.

Riittoisa vedenottamo

Launeen vedenottamo on erittäin tuottoisa. Vettä voidaan pumpata 4 800 m3/päivä mutta poikkeusoloissa on mahdollista pumpata vettä jopa 10 000 m3/päivä. Lahdessa vedenkulutus on noin 24 000 m3/päivä. Ottamolla on tärkeä merkitys kriisitilanteiden vedenhankinnassa. Ottamon sijainti on keskellä verkostoa, joka mahdollistaa vedenjakelua useampaan suuntaan. Launeen vedenottamon veden laatua tarkkaillaan viranomaisten hyväksymän talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Aktiivihiilisuodatus poistaa torjunta-aineet

Vedenottokaivoista vesi pumpataan käsittelylaitoksen aktiivihiilisuodatukseen, jossa vesi johdetaan aktiivihiilikerrosten läpi ja samalla pohjavedessä esiintyvät epäpuhtaudet poistuvat sitoutumalla aktiivihiileen. UV-desinfioinnilla ja desinfiointikemikaalien (natriumhypokloriitti ja ammoniumkloridi) annostelulla varmistetaan veden hygieeninen laatu verkostossa. Veden pH-arvo säädetään verkostolle sopivaksi lipeäkemikaalilla.

 Saneeraustyöt vanhaa kunnioittaen

Launeen vedenottamo on lahtelaisen vesihuollon syntypiste kun Launeen lähteille rakennettu vedenottamo otettiin käyttöön 1910. Ottamo oli käytössä aina vuoteen 2001 saakka kunnes jouduttiin sulkemaan vedestä löytyneiden torjunta-ainejäämien vuoksi.
Launeen vedenottamon saneeraus toteutettiin vuosina 2013-2015. Ottamolle rakennettiin uudet lähes 50 metriä syvät pohjavesikaivot, aktiivihiilisuodatus, UV-desinfiointi ja kemikaalien annostelujärjestelmät. Kaikki saneeraustyöt pystyttiin toteuttamaan ilman, ettei historiallisen Launeen vedenottamorakennuksen julkisivua muutettu. Saneeraustöiden suunnittelijana oli Pöyry yhtiöt ja päätoteuttajana toimi Skanska Infra Oy.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy, toimitusjohtaja Martti Lipponen, puh. 03 851 5912