Lahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitetään

29.02.2024 15:13

Lahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitetään - Lahti Aqua

Lahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyö on käynnistynyt joukukuussa 2023. Suojelusuunnitelma tulee julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi kesällä 2024.

Lahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma kattaa 14 luokiteltua pohjavesialuetta. Pohjavesialueille sijoittuu 13 kunnallista ja kaksi yksityistä vedenottamoa.

Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät pohjavesivarannot, säilyttää niiden määrä ja estää pohjaveden laadun heikkeneminen. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma kerää yhteen olemassa olevan tiedon pohjavesistä, muun muassa tehdyt hydrogeologiset selvitykset sekä pohjaveden laatu- ja pinnankorkeustiedot.

Riskiarviointi on tärkeä osa suojelusuunnitelmaa

Riskiarvioinneissa arvioidaan muun muassa teollisuus- ja yritystoiminnan, asutuksen, hulevesien ja liikenteen vaikutuksia pohjaveteen. Uusina riskeinä tarkastellaan myös kyberturvallisuutta, terrorismia ja ilmastonmuutosta. Erityisenä ongelmana nostetaan esiin pohjaveteen päätyneet torjunta-aineet.

Riskinarvioinnin perusteella laaditaan toimenpideohjelma, jossa esitetään eri tahojen vastuulla olevia konkreettisia ja aikataulutettuja toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Toimenpiteiden edistymistä seurataan seudullisessa pohjavesityöryhmässä, joka kokoontuu puolivuosittain.

Suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen pohjavesien suojelussa. Edellinen suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2012.

Lahti Aqua mukana pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ohjausryhmässä

Lahti Aquasta suunnitelman laatimisen ohjausryhmään osallistuu vedentuotannon ja -jakelun käyttöpäällikkö Venla Avelin. Pohjavesien suojelusuunnitelman laadinnasta saadaan vedentuotannon kannalta arvokasta tietoa muun muassa pohjavesialueiden riskeistä veden laadulle. Näitä tietoja voidaan hyödyntää vesilaitoksen omissa ohjelmissa ja riskinarviointiin perustuvassa näytteenottosuunnitelmassa.

Lahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyöstä vastaa Ramboll Finland Oy. Suunnitelma tehdään yhteistyössä Lahden kaupungin, Hollolan kunnan, Hämeen ELY-keskuksen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Suojelusuunnitelma tulee julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi kesällä 2024. Lahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyöhön on saatu avustusta Hämeen ELY-keskukselta.

Lisätiedot:
Ismo Malin, Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö
p. 050 525 9579, ismo.malin@lahti.fi