Rejektivesien käsittelyn rakentaminen parantaa energiatehokkuutta ja typenpoiston toimintavarmuutta Kariniemen jätevedenpuhdistamolla

07.04.2021 08:47

Rejektivesien käsittelyn rakentaminen parantaa energiatehokkuutta ja typenpoiston toimintavarmuutta Kariniemen jätevedenpuhdistamolla - Lahti Aqua

Kariniemen jätevedenpuhdistamolle tullaan rakentamaan uusi käsittelyprosessi lietteen kuivauksessa syntyville rejektivesille. Rejektiveden typpipitoisuudet ovat hyvin korkeita ja kuormittavat puhdistamon pääprosessia. Rejektivedet tullaan käsittelemään ANITA™Mox -prosessilla, joka on anammox-bakteeriin perustuva kantoaineprosessi. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä osana ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden hanketta.

Pääprosessissa käytettävään typenpoistomenetelmään nähden ANITA™Mox -prosessi kuluttaa vähemmän sähköä poistettua typpikiloa kohden. Tämän ansiosta koko laitoksen energiatehokkuus paranee. Myös puhdistamon typenpoiston toimintavarmuus kasvaa merkittävästi uuden käsittelyprosessin myötä. Typenpoistolla olemme omalta osalta estämässä Porvoonjoen ja Suomenlahden rehevöitymistä.

Uutta teknologiaa hyödyntäen

Kariniemeen rakennettava rejektivesien erilliskäsittely on uutta tekniikkaa Suomessa. HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla on pilotoitu vastaavaa käsittelyprosessia, mutta laitosmittakaavan toteutuksia ei ole vielä käytössä Suomessa.

Toteutus Kariniemessä

Kariniemen jätevedenpuhdistamo sijaitsee kallioon louhitussa luolassa, jossa lisätilan rakentaminen on hyvin kallista. Uusi käsittelyprosessi tullaankin sijoittamaan tyhjillään olevaan käytöstä poistettuun sakeutusaltaaseen.

Hankkeen rakennussuunnittelu on käynnissä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa tämän vuoden puolella. Suunnitelmien mukaan uusi prosessiyksikkö on käytössä keväällä 2022.

Lisätiedot
Janne Mäki-Petäjä, tekninen johtaja
p. 03 851 5961
janne.maki-petaja@lahtiaqua.fi