Tuoreiden tutkimustulosten mukaan suurin osa haitallisista aineista poistuu jätevedenpuhdistuksessa

11.05.2021 12:31

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan suurin osa haitallisista aineista poistuu jätevedenpuhdistuksessa - Lahti Aqua

Kotitalouksista, teollisuudesta ja hulevesien mukana jätevedenpuhdistamoille päätyy erilaisia aineita, jotka voivat ympäristöön päästessään olla riski eliöiden hyvinvoinnille. Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa erityisesti uusien haitallisten aineiden esiintymisestä viemäröidyissä jätevesissä sekä käsitellyissä jätevesissä. Hankkeen toteutuksessa oli mukana Lahti Aquan lisäksi 14 suomalaista vesihuoltolaitosta. Hanketta koordinoi Suomen Vesilaitosyhdistys ry ja sen toteutti Laki ja Vesi Oy.

Mitä tutkittiin?

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla -hankkeessa tutkittiin sellaisia lainsäädännöllisissä valmistelutöissä esiinnousseita aineita, joita mahdollisesti ehdotetaan esimerkiksi EU:n prioriteettiainelistalle. Prioriteettiaineilla tarkoitetaan EU-tasolla vaarallisiksi tai haitallisiksi todettuja aineita, joita saattaa päästä mm. yhdyskuntien jätevesien mukana vesistöihin. Lainsäädännön tavoitteena on haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen ja vaarallisten aineiden päästöjen lopettaminen kerralla tai vaiheittain.

Suomessa on tavoitteena saavuttaa vesipuitedirektiivin mukainen hyvä kemiallinen tila pinta- ja pohjavesissä sekä meristrategiadirektiivin mukainen meriympäristön hyvä tila. Kemialliseen tilan luokitukseen vaikuttavat edellä mainitut EU:n prioriteettiaineiden pitoisuudet ympäristössä. Hyvä tila saavutetaan, kun kaikkien prioriteettiaineiden pitoisuudet ovat alle niille lainsäädännössä asetettujen ympäristölaatunormien. Jos hankkeessa tutkittuja aineita asetetaan tulevaisuudessa prioriteettiaineiksi, vaikuttavat niiden pitoisuudet myös vesistöjen kemiallisen tilan luokitukseen.

Suurin osa tutkituista haitta-aineista poistuu jätevedenpuhdistuksessa

Hankkeessa tutkitut aineet luokiteltiin käyttötarkoituksen ja kemiallisten ominaisuuksien mukaan mm. lääkeaineisiin ja hormoneihin, torjunta-aineisiin, alkuaineisiin ja muihin aineisiin. Aineiden pitoisuuksia mitattiin 18 jätevedenpuhdistamon tulevista ja käsitellyistä jätevesistä.

Mittaukset osoittivat, että suurin osa tutkituista haitta-aineista poistui jätevedenpuhdistuksessa siinä määrin, että niiden aiheuttamaa riskiä vesistössä voidaan pitää vähäisenä. Mallinnuksella todettiin, että osa aineista hajoaa puhdistamolla biologisesti ja useat aineet todennäköisesti sitoutuvat puhdistamolla syntyvään lietteeseen. Tutkituista aineista vesistöjen kannalta haitallisimmiksi Suomessa tunnistettiin venlafaksiini (masennuslääke), diklofenaakki (tulehduskipulääke), 17-alfa-etinyyliestradioli (synteettinen hormoniyhdiste) ja sinkki. Sinkkiä käytetään monenlaisessa teollisuudessa, mutta sitä esiintyy myös kuluttajatuotteissa kuten kosmetiikassa ja ravintolisissä.

Kuluttajan vastuu

On syytä muistuttaa, että kotien ja yritysten viemäreistä vedet kulkevat vesihuoltolaitoksen viemäriin, puhdistamolle ja edelleen vesistöön. Kiinnittämällä huomiota kulutustottumuksiin, jokainen voi omilla valinnoillaan vähentää haitallisten aineiden määrää jätevedessä. Keinoja ovat muun muassa:

  • ympäristöystävällisten eli ympäristömerkittyjen kodin kemikaalien ja kosmetiikan käyttö,
  • pesuaineiden oikea annostelu pyykkiä ja astioita pestäessä sekä
  • lääkkeiden ja muiden vaarallisten jätteiden toimittaminen niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Vesilaitosyhdistyksen koordinoima hanke sai rahoitusta Ympäristöministeriöltä, vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 154 250 euroa. Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on yksi ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoista. Teemasta on tunnistettu vesien hallinnan kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit.

VVY julkaisi tiedotteen lisätietoineen Haitallisten aineiden esiintyminen jätevesissä ja riskit ympäristölle nettisivuillaan 11.5.2021.