Vesihuollon asiakastyytyväisyys: Lahti Aquan asiakkaat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihinsa

05.01.2022 10:54

Vesihuollon asiakastyytyväisyys: Lahti Aquan asiakkaat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihinsa - Lahti Aqua

Vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset valmistuivat vuoden 2021 lopussa. Tuloksista ilmenee, että Lahti Aquan asiakkaat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihinsa kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Lahti Aquan asiakkaita pyydettiin arvioimaan veden laatua, jakelua, vesilaitoksen palvelua ja viestintää usealla eri osa-alueella.

Kokonaistuloksien perusteella Lahti Aqua sai kyselyssä 1. sijan, ja tyytyväisyys Lahti Aquan tuottamiin vesihuoltopalveluihin on vain parantunut entisestään edeltäviin vuosiin verraten.

Asiakkaiden antama arvio veden laadusta ja jakelusta on erinomainen, ja tutkimukseen osallistuneiden laitosten keskuudessa paras.

Palvelua koskevissa indikaattoreissa Lahti Aquan toiminnan uskottavuus, palvelun asiantuntevuus ja ystävällisyys saivat asiakkailtaan parhaimmat arviot.

Viestinnän indikaattoreissa häiriötilanneviestintä ja tiedonsaanti veden kulutuksesta ovat kärkipäässä.

Tutkimuksessa pyydettiin lisäksi asiakkaita arvioimaan kokonaistyytyväisyyttä vesihuollon ohella omaan vakuutusyhtiöön, pankkiin, jäteyhtiöön, energiayhtiöön sekä matkapuhelinoperaattoriin. Kyselyyn vastannet asiakkaat antoivat Lahti Aqualle parhaan arvion myös toimijavertailussa.

77 % kyselyyn vastanneista kertoo saavansa riittävästi tietoa vesihuollon häiriötilanteista

 

Tutkimuksen yhtenä osa-alueena asiakkaita pyydettiin arvioimaan tiedonsaantia vesihuollon häiriötilanteista. Tähän liittyen 24 %:lla vastaajista oli ollut viimeisen vuoden aikana veteen liittyvä häiriötilanne.  Heistä suurin osa (83 %) ilmoitti, ettei vesikatkoksista ollut aiheutunut arkielämään vaikuttanutta haittaa.

Lahti Aqua ilmoittaa pääasiallisesti tekstiviestillä vesihuollon ennakkohuolloista ja häiriöistä. Vastaajista 57 % toivoo myös tulevaisuudessa saavansa tiedon häiriötilanteesta tekstiviestillä ja vain 26 % vesilaitoksen jakamasta tiedotteesta. Loput vastaajista ilmoitti haluavansa tiedon jollakin muulla tavalla. Käytössä olevaan häiriöviestijärjestelmään voi rekisteröityä Lahti Aquan nettisivuilla.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyyn haastateltiin kaikkiaan reilua 600 asiakasta Lahden ja Hollolan alueella. Tutkimus toteutettiin heinä-marraskuussa ja siihen osallistui 14 vesilaitosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunkin vesilaitoksen toiminta-alueella asuvat 25-74-vuotiaat. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.