Yritystoiminnan jätevesien oikea käsittely

Yritystoiminnassa voi syntyä jätevettä, joka poikkeaa asumisjätevesistä. Mikäli yrityksen jätevesi ei täytä yleiseen viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia, se on esikäsiteltävä ennen jäteveden johtamista viemäriin.


Yritystoiminnassa syntynyt jätevesi ei saa aiheuttaa haittaa Lahti Aquan viemäriverkostolle tai sen toiminnalle eikä jätevesipumppaamoille tai -puhdistamoille. Viemäriin ei saa johtaa sellaisia jätevesiä, joiden sisältämät aineet vaikeuttavat puhdistamolietteen hyötykäyttöä.

Jäteveden laatu

Viemäriin johdettavan jäteveden tulee täyttää Lahti Aquan määrittämät jätevesien laatuvaatimukset. Jos yritystoiminnan jätevesien määrä tai laatu poikkeaa normaalista,  käyttöön voidaan ottaa perushinnastosta poikkeava jätevesimaksu.

Esikäsittely ennen viemäriin johtamista

Mikäli yrityksen jätevesi ei täytä yleiseen viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia, on jätevesi esikäsiteltävä ennen sen johtamista yhtiön viemäriin. Esikäsittelyä vaaditaan myös jäteveden sisältäessä toimintamme kannalta haitallisia aineita. Yritys vastaa itse esikäsittelystä ja näiden laitteistojen kunnossapidosta.

  • Tyypillisimpiä esikäsittelylaitteita ovat öljyn-, hiekan- ja rasvanerottimet.
  • Esikäsittelylaitteistot on huollettava laitevalmistajan ohjeiden mukaan.
  • On suositeltavaa pitää kirjanpitoa tehdyistä huolloista.
  • Erottimien ja muiden esikäsittelylaitteistojen huollossa syntyvä jäte on käsiteltävä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Erottimien huolto

Erottimien huoltoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä niiden huoltotarve riippuu järjestelmän asennuskohteesta ja käytöstä. Tutustu huolella erottimien käyttö- sekä huolto-ohjeisiin ja pidä huoltopäiväkirjaa tyhjennyksistä ja huolloista.

Öljynerottimissa tulee tyhjentää öljykerros varastotilan täytyttyä tai vähintään kerran puolessa vuodessa. Varmista säännöllisesti hälytysanturin toiminta ja puhdista se säännöllisesti. Erottimesta poistettu öljyjäte on ongelmajätettä ja se tulee hävittää asianmukaisesti.
Hiekanerottimen liete/hiekka tulee poistaa pohjalta säännöllisesti tai vähintään kerran vuodessa. Varmista myös hälytysanturin toiminta ja puhdista se säännöllisesti.

Rasvanerottimissa tulee poistaa pinnan rasvakerros ja pohjaliete sekä tarkastaa hälytysanturin toiminta ja puhdistaa se säännöllisesti. Erotin tulee täyttää puhtaalla vedellä, jos se tyhjennetään kokonaan. Näin erotin alkaa toimimaan heti tehokkaasti.