Vesimittarin asentaminen

Liittymishakemuksen jälkeen voit tehdä tilauksen vesimittarin asennuksesta. Lahdessa vesimittarin asennus sisältyy tonttijohtomaksuun. Hollolassa vesimittarin asennuksesta peritään hinnaston mukainen asennusmaksu. Voit varata sopivan ajan vesimittarin asennukselle puhelinnumerosta 03 851 5955.

Rakennusaikana verkostovettä ei saa käyttää ilman vesimittaria. Tonttijohtosulun saa avata ja sulkea vain Lahti Aqua.

Vesimittari asennetaan jo rakennusvaiheessa tilaan, johon se tullaan valmiissa rakennuksessa sijoittamaan. Samaan tilaan tuodaan myös tonttivesijohto. Vesimittari asennetaan väliaikaiseen kiinnitystelineeseen, jossa on tiedot lattiakorosta.

Telinettä rakennettaessa se kannattaa sijoittaa heti niin, että vesijohdosta tulee jo rakennusvaiheessa sopivan mittainen. Vain tällöin vesimittari voidaan siirtää telineestä lopulliseen kiinnityspaikkaan irrottamatta, lyhentämättä tai jatkamatta vesijohtoa. Tällaisessa tapauksessa rakentaja itse voi hoitaa vesimittarin siirtämisen.  Mikäli vesimittarin sijaintia on siirrettävä vesijohtoa lyhentämällä tai vaatii jatkamista, muutostyö on tilattava Lahti Aqualta. Muutostyöstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan rakentajalta.

Vesimittaritilan rakentaminen

Vesimittaritilan tulee täyttää Ympäristöministeriön rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevan asetuksen vaatimukset. Vesimittarin on oltava tilassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa eikä pääse jäätymään.

Työmaaohjeet

LVI-laitteiden asentaminen

Verkostoihin asennetaan vain hyväksyttyjä laitteita tarvittavine suojalaitteineen. Laitteet saa asentaa LVI-alan ammattilainen. Omistajan on huolehdittava siitä, että kaikista kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmiin tehtävistä muutostöistä on asianmukaiset suunnitelmat, ja että töistä vastaa KVV-työnjohtaja.

Vedenpaine

Vesijohtopaine vaihtelee yleensä välillä 2-8 bar. Uudelle liittyjälle ilmoitetaan runkojohdon liittymiskohdan painetaso liittymislausunnossa, jonka perusteella LVI-suunnitelma laaditaan.

Padotuskorkeus

Padotuskorkeus on viemärin korkeustaso, jolle viemärin vesipinta voi hetkellisesti nousta. Kiinteistön viettoviemärin viemäripisteiden tulee olla padotuskorkeuden yläpuolella. Viemäripisteen sijaitessa padotuskorkeuden alapuolella on jätevedet pumpattava.

Erillisviemäröinnissä padotuskorkeus on putken laen korkeus liitoskohdassa + 1 m. Seka- ja sadevesiviemärin padotuskorkeus on kadun pinta + 0,10 m tai asiakkaan ja yhtiön liittymissopimuksessa mainittu korkeus. Viemärivedet on pumpattava padotuskorkeuden alapuolella olevista kohteista rakentamismääräyskokoelman perusteella.

Kellaritiloihin jälkeenpäin lisätyt viemäripisteet, jotka sijaitsevat padotuskorkeuden alapuolella, lisäävät viemärin tulvimisriskiä rakennuksessa. Lahti Aqua ei ole korvausvelvollinen vahinkotilanteessa, jossa kiinteistön viemäröintipisteet on rakennettu vastoin asetuksen vaatimuksia padotuskorkeuden alapuolelle.

Tonttijohdot

Tonttijohtoja ovat runkojohdon ja kiinteistön väliset vesijohto, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri. Tonttijohdot ja niiden kustannukset kuuluvat kiinteistölle. Kiinteistön alueella rakentaja tai urakoitsija voi asentaa ne kvv-työnjohtajan valvonnassa. Lahti Aqua asentaa aina kiinteistön vesimittarin.

Tonttijohtojen tarkemittaukset

Saat liittymissopimuksen teon yhteydessä ohjeet tonttijohtojen tarkemittausten suorittamisesta. Tarkemittaukset suorittaa rakentaja tai urakoitsija. Tarkemitattavat kohteet ovat kiinteistön jätevesi- ja sadevesikaivot tai -kulmat sekä tarkastusputket. Tarkemittauksen tiedot toimitetaan Lahti Aqua Oy:lle.

Liittyminen hulevesiviemäriin

Lahti Aqua Oy:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaan tulee kiinteistön liittyä hulevesiviemäriin, jos hulevesiviemäri on alueelle rakennettu. Hulevedellä tarkoitetaan kiinteistön sadevesiä ja perustusten kuivatusvesiä eli niin sanottuja salaojavesiä. Liittyminen hulevesiverkostoon on tehtävä kolmen vuoden kuluessa yleisen hulevesiverkoston valmistumispäivästä lukien.

Liittymisvelvollisuus koskee myös sellaisia kiinteistöjä, joita palvelevan viemäröintijärjestelmän Lahti Aqua on muuttanut hulevedet ja jätevedet yhdistäneestä sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin. Tällaisissa tapauksissa kiinteistö on velvollinen erottelemaan hulevedet jätevesiviemäristä ja liittymään rakennettuun hulevesiviemäriin.
Liityttäessä hulevesiverkostoon on kiinteistön sadevesiviemärilinjassa oltava sakkapesällinen perusvesikaivo ennen liittymää yhtiön hulevesiverkostoon. Perusvesikaivossa tulisi olla pallopadotusventtiili, mikä estää sadevesien pääsyn salaojiin.

Miksi hulevesiviemäriin liitytään?

Erottelemattomat hulevedet saattavat aiheuttaa tulvimisvaaraa joko omalle tai muille kiinteistöille. Jätevesiverkostoon päätyneet hulevedet myös lisäävät puhdistettavan jäteveden määrää ja aiheuttavat jätevesien käsittelyssä prosessihäiriöitä. Lisäksi puhtaat vedet jätevesilaitoksissa aiheuttavat turhia kustannuksia ja rasittavat luontoa.

Välty korotetulta jätevesimaksulta

Rakennetuilla alueilla hulevesiverkostoon liittymisestä yhtiö ei peri erillistä liittymismaksua eikä hulevesien johtamisesta hulevesiviemäriin erillistä maksua. Kiinteistön tontilla tapahtuvasta hule- ja jätevesiviemärien erottelusta aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja.

Perimme 50 prosenttia korotettua jätevesimaksua, jos kiinteistö johtaa hulevesiä ilman Lahti Aqua Oy:n lupaa jätevesiviemäriin.

Maalämpö pohjavesialueelle

Maalämmön rakentamisessa on rajoituksia pohjavesialueilla. Pääsääntöisesti sitä ei sallita vedenottamoiden suoja-alueilla tai niiden läheisyydessä. Lämpökaivojen riskinä on, että pintavesiä ja lämmönsiirtoaineita pääsee pohjaveteen. Tarkemmat ohjeet maalämmön lupakäytäntöihin ja rakentamiseen löytyvät Lahden kaupungin sivuilta.