Selvitimme vesihuoltotoimintamme hiilijalanjäljen

Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi. Vesihuoltotoiminnan hiilijalanjälki kuvaa Lahti Aquan toiminnasta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä.


Toiminta-alueellamme Lahdessa ja Hollolassa vesihuoltopalveluista aiheutuva hiilidioksidipäästö on noin 10 632 tnCO2-ekv vuodessa, mikä vastaa vain noin 0,5 % osuutta Lahti Aquan asiakkaiden kokonaishiilijalanjäljestä. Tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina, jolloin ne ovat vertailukelpoisia muiden hiilijalanjälkensä laskeneiden yritysten kanssa.

Kun hiilidioksidipäästön suhteuttaa myytyyn vesimäärään vuonna 2023, on päästö myytyä vesikuutiota kohden (sis. jätevesi) 1 339 gCO2-ekv. Lahtelaiset käyttävät vettä vuorokaudessa keskimäärin 110 litraa asukasta kohden. Näin ollen keskivertoasukkaan vesihuoltopalveluiden käyttö aiheuttaa noin 54 kgCO2-ekv hiilijalanjäljen vuodessa.

Toiminnasta aiheutuvat päästöt on jaettu suoriin ja epäsuoriin päästöihin

Lahti Aquan hiilijalanjälkilaskentaan on sisällytetty kattavasti kaikki vesihuoltotoimintaan liittyvät palvelut siis vedentuotannosta ja jakelusta, jätevedenviemäröinnistä, jätevedenkäsittelystä, lietteenkäsittelystä, verkostorakentamisesta sekä liikkumisesta ja kuljetuksista syntyvät kasvihuonepäästöt.

Lietteenkäsittelystä syntyvät päästöt rajoittuvat vain Lahti Aquan lietteiden aiheuttamiin päästöihin, jotka käsitellään Lahti Aquan tytäryhtiö Labiolla. Laskennan ulkopuolelle on rajattu Lahti Aquan käytössä olevien laitteiden kuten esimerkiksi pumppujen, tietokoneiden sekä autojen valmistuksessa syntyvät päästöt.

Suorat päästöt tulevat yrityksen omista tai sen hallinnoimista lähteistä. Sen sijaan epäsuorat päästöt ovat seurausta yrityksen toiminnasta, mutta päästölähteet ovat toisen yrityksen omistamia tai määräysvallassa.

Hiilijalanjälki on määritetty vuosille 2021, 2022 ja 2023. Laskennassa on mukana koko Lahti Aquan operointialue Iittiä lukuun ottamatta.