Jätevedenpuhdistus on ympäristönsuojelua

Jätevedenpuhdistamot vähentävät merkittävästi yhdyskuntien luontovaikutuksia. Seuraamme puhdistettujen jätevesien laskuvesistöjen tilaa säännöllisesti ja kattavasti. Seurantatutkimukset osoittavat, että nykyaikaiset jätevedenpuhdistamomme ylittävät viranomaisvaatimukset kirkkaasti.


puhdistamo_402091

Lahden ja Hollolan asutuksen ja yrityksien jätevedet menevät jätevesiviemäreitä pitkin jätevedenpuhdistamoille joko Kariniemen, Ali-Juhakkalan, Nastolan tai Hämeenkosken puhdistamoille. Näillä puhdistamoilla käsitellään yhteensä 35 000 kuutiota jätevettä päivittäin.

Jätevesistä poistetaan puhdistamoissa ravinteita ja orgaanisia aineita, jotka aiheuttaisivat muutoin haittaa vesistöille. Typpi ja fosfori rehevöittävät vesistöjä, eloperäiset aineet kuluttavat happea.

Jätevedenpuhdistamoillamme poistetaan yli 98 prosenttia jäteveden sisältämästä orgaanisesta aineesta ja fosforista sekä yli 70 prosenttia typestä. Hygienisointi poistaa bakteerit lähes sataprosenttisesti.

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa tarkkaillaan näytteenotoin päivittäin omassa laboratoriossamme. Lisäksi viranomaisnäytteet analysoidaan ulkopuolisessa laboratoriossa. Alla olevissa taulukoissa on esitetty vuoden 2016 puhdistustulokset.

Porvoonjoen tila

Seuraamme Porvoonjoen veden laatua viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesistötarkkailun pitkän aikavälin seuranta vuosina 2007-2014 osoitti, että Lahti Aquan puhdistamien jätevesien kuormitus jokeen on pienentynyt puhdistamoiden korkean puhdistustehon ansiosta.

Käsiteltyjen jätevesien vaikutus näkyy Porvoonjoessa erityisesti, kun joen virtaama on pieni. Porvoonjoen veden laatuun vaikuttaa myös merkittävästi hajakuormitus: peltoviljely, karjankasvatus ja haja-asutuksen jätevesikuormitus. Yhdyskuntajätevesikuormitus on tasaista vuoden ympäri. Hajakuormitus vesistöissä taas korostuu suurien valumien aikana, kevättalvella ja syyssateiden yhteydessä.

Lievennämme jätevesien aiheuttamaa happitilanteen heikkenemistä ilmastuspadoilla kesäaikaan ja johtamalla laimennusvettä Vesijärvestä. Jätevesien hygienisointi UV-valolla on laskenut jätevesien aiheuttamaa bakteerikuormistusta ja tänä päivänä menetelmän teho ulosteperäisten bakteerien poistamisessa on lähes sata prosenttia.

Lietteenkäsittelystä lämmitysenergiaa

Puhdistusprosessissa erotettua lietettä käsitellään Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla mädättämöissä. Niissä lietteen orgaaninen aines hajoaa suurimmaksi osaksi biokaasuksi, jota hyödynnetään lämmitysenergiana. Tuotetusta energiasta noin 60 % käytetään puhdistamoiden lämmitykseen ja loput johdetaan Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Puhdistamoilta kuivattu liete toimitetaan Labio Oylle kompostoitavaksi. Kuivattua lietettä ja biojätteitä kompostoitaessa syntyy multaa, jota käytetään viheralueiden rakentamisessa.

Puhdistustulokset

Jätevedenpuhdistamot Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamot
1.1.-31.12.2016Lupa-arvot
Käsiteltyjen jätevesien määräm310 769 208
Biologinen hapenkulutusPitoisuus mg/l4,210
Puhdistusteho %99,195
KokonaisfosforiPitoisuus mg/l0,180.3
Puhdistusteho %98,296
AmmoniumtyppiPitoisuus mg/l0,474
Puhdistusteho %99,480
Kokonaistyppi*Pitoisuus mg/l1220
Puhdistusteho %84,270
Kemiallinen hapenkulutus (COD)Pitoisuus mg/l45125
Puhdistusteho %95,375
KiintoainePitoisuus mg/l3,735
Puhdistusteho %99,090
Fekaaliset koliformit**Puhdistusteho %99,990
Enterokokit**Puhdistusteho %10090
* Pitoisuusvaatimus saavutettava näytepäiväkohtaisesti kun prosessilämpötila on > 12 astetta
** Jätevesien hygienisointivaatimus ajalla Kariniemi/Ali-Juhakkala 1.4.-30.11.
Jätevedenpuhdistamot Nastolan jätevedenpuhdistamo 
1.1.-31.12.2016Lupa-arvot
Käsiteltyjen jätevesien määräm31 119 652
Biologinen hapenkulutusPitoisuus mg/l2,210
Puhdistusteho %99,695
KokonaisfosforiPitoisuus mg/l0,250,3
Puhdistusteho %98,095
AmmoniumtyppiPitoisuus mg/l0,814
Puhdistusteho %99,090
KokonaistyppiPitoisuus mg/l1520
Puhdistusteho %82,270
Kemiallinen hapenkulutus (COD)Pitoisuus mg/l2960
Puhdistusteho %97,290
KiintoainePitoisuus mg/l4,710
Puhdistusteho %98,995
** Jätevesien hygienisointivaatimus ajalla Nastola 1.5.-31.10.
Jätevedenpuhdistamot Hämeenkosken jätevedenpuhdistamo 
1.1.-31.12.2016Lupa-arvot
Käsiteltyjen jätevesien määräm356 537
Biologinen hapenkulutus*Pitoisuus mg/l1215*
Puhdistusteho %96,490*
Kokonaisfosfori*Pitoisuus mg/l0,430,8*
Puhdistusteho %96,490*
Kemiallinen hapenkulutus (COD)**Pitoisuus mg/l62125**
Puhdistusteho %92,175**
Kiintoaine**Pitoisuus mg/l8,435**
Puhdistusteho %97,590**
* Ympäristölupa
**Valtioneuvoston päätös 888/2006