Jätevedenpuhdistus on ympäristönsuojelua

Jätevedenpuhdistamot vähentävät merkittävästi yhdyskuntien luontovaikutuksia. Seuraamme puhdistettujen jätevesien laskuvesistöjen tilaa säännöllisesti ja kattavasti. Seurantatutkimukset osoittavat, että nykyaikaiset jätevedenpuhdistamomme ylittävät viranomaisvaatimukset kirkkaasti.


puhdistamo_402091

Lahden ja Hollolan asutuksen ja yrityksien jätevedet menevät jätevesiviemäreitä pitkin jätevedenpuhdistamoille joko Kariniemen, Ali-Juhakkalan, Nastolan tai Hämeenkosken puhdistamoille. Näillä puhdistamoilla käsitellään yhteensä noin 35 000 kuutiota jätevettä päivittäin.

Jätevesistä poistetaan puhdistamoissa ravinteita ja orgaanisia aineita, jotka aiheuttaisivat muutoin haittaa vesistöille. Typpi ja fosfori rehevöittävät vesistöjä, eloperäiset aineet kuluttavat happea.

Jätevedenpuhdistamoillamme poistetaan yli 98 prosenttia jäteveden sisältämästä orgaanisesta aineesta ja fosforista sekä yli 70 prosenttia typestä. Hygienisointi poistaa bakteerit lähes sataprosenttisesti.

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa tarkkaillaan näytteenotoin päivittäin omassa laboratoriossamme. Lisäksi viranomaisnäytteet analysoidaan ulkopuolisessa laboratoriossa. Alla olevissa taulukoissa on esitetty vuoden 2021 puhdistustulokset.

Porvoonjoen tila

Seuraamme Porvoonjoen veden laatua viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesistötarkkailun pitkän aikavälin seuranta vuosina 2007-2014 osoitti, että Lahti Aquan puhdistamien jätevesien kuormitus jokeen on pienentynyt puhdistamoiden korkean puhdistustehon ansiosta.

Käsiteltyjen jätevesien vaikutus näkyy Porvoonjoessa erityisesti, kun joen virtaama on pieni. Porvoonjoen veden laatuun vaikuttaa myös merkittävästi hajakuormitus: peltoviljely, karjankasvatus ja haja-asutuksen jätevesikuormitus. Yhdyskuntajätevesikuormitus on tasaista vuoden ympäri. Hajakuormitus vesistöissä taas korostuu suurien valumien aikana, kevättalvella ja syyssateiden yhteydessä.

Lievennämme jätevesien aiheuttamaa happitilanteen heikkenemistä ilmastuspadoilla kesäaikaan ja johtamalla laimennusvettä Vesijärvestä. Jätevesien hygienisointi UV-valolla on laskenut jätevesien aiheuttamaa bakteerikuormistusta ja tänä päivänä menetelmän teho ulosteperäisten bakteerien poistamisessa on lähes sata prosenttia.

Lietteenkäsittelystä lämmitysenergiaa

Puhdistusprosessissa erotettua lietettä käsitellään Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla mädättämöissä. Niissä lietteen orgaaninen aines hajoaa suurimmaksi osaksi biokaasuksi, jota hyödynnetään lämmitysenergiana. Tuotetusta energiasta noin 60 % käytetään puhdistamoiden lämmitykseen ja loput johdetaan Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Puhdistamoilta kuivattu liete toimitetaan Labio Oylle kompostoitavaksi. Kuivattua lietettä ja biojätteitä kompostoitaessa syntyy multaa, jota käytetään viheralueiden rakentamisessa.

Puhdistustulokset

Jätevedenpuhdistamot Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamot
1.1. – 31.12.2023Lupa-arvot
Käsitellyn jäteveden määrä[m³]12 126 333
Biologinen hapenkulutus (BOD)Pitoisuus [mg/l]6,6≤10
Puhdistusteho [%]98,8≥95
Kokonaisfosfori (Pkok)Pitoisuus [mg/l]0,23≤0,3
Puhdistusteho [%]97,4≥96
Ammoniumtyppi (NH4)Pitoisuus [mg/l]2,61≤4
Puhdistusteho [%]96,3≥80
Kokonaistyppi (Nkok)*Pitoisuus [mg/l]13,7≤20
Puhdistusteho [%]80,8≥70
Kemiallinen hapenkulutus (COD)Pitoisuus [mg/l]67≤125
Puhdistusteho [%]92,6≥75
Kiintoaine (SS)Pitoisuus [mg/l]5,4≤35
Puhdistusteho [%]98,2≥90
Fekaaliset koliformit**Puhdistusteho [%]99,93≥90
Enterokokit**Puhdistusteho [%]99,94≥90
* Pitoisuusvaatimus saavutettava näytepäiväkohtaisesti kun prosessilämpötila on > 12 °C
** Jätevesien hygienisointivaatimus aikavälillä 1.4. – 30.11.
Jätevedenpuhdistamot Nastolan jätevedenpuhdistamo 
1.1. – 31.12.2023Lupa-arvot
Käsitellyn jäteveden määrä[m³]1 073 167
Biologinen hapenkulutus (BOD)Pitoisuus [mg/l]3,6≤10
Puhdistusteho [%]99,3≥95
Kokonaisfosfori (Pkok)Pitoisuus [mg/l]0,20≤0,3
Puhdistusteho [%]98,1≥95
Ammoniumtyppi (NH4)Pitoisuus [mg/l]0,38≤4
Puhdistusteho [%]99,5≥90
Kokonaistyppi (Nkok)Pitoisuus [mg/l]10,4≤20
Puhdistusteho [%]87,0≥70
Kemiallinen hapenkulutus (COD)Pitoisuus [mg/l]37≤60
Puhdistusteho [%]96,0≥90
Kiintoaine (SS)Pitoisuus [mg/l]6,8≤10
Puhdistusteho [%]98,7≥95
Fekaaliset koliformit**Puhdistusteho [%]99,95-
Enterokokit**Puhdistusteho [%]99,59-
** Jätevesien hygienisointivaatimus aikavälillä 1.5. – 31.10.
Jätevedenpuhdistamot Hämeenkosken jätevedenpuhdistamo 
1.1. – 31.12.2023Lupa-arvot
Käsitellyn jäteveden määrä[m³]84 713
Biologinen hapenkulutus (BOD)*Pitoisuus [mg/l]8,1≤15*
Puhdistusteho [%]97,6≥90*
Kokonaisfosfori (Pkok)* Pitoisuus [mg/l]0,24≤0,8*
Puhdistusteho [%]97,9≥90*
Kemiallinen hapenkulutus (COD)**Pitoisuus [mg/l]53≤125**
Puhdistusteho [%]92,7≥75**
Kiintoaine (SS)**Pitoisuus [mg/l]10,0≤35**
Puhdistusteho [%]96,8≥90**
* Ympäristölupa
** Valtioneuvoston päätös 888/2006