Jätevedenpuhdistus on ympäristönsuojelua

Jätevedenpuhdistamot vähentävät merkittävästi yhdyskuntien luontovaikutuksia. Seuraamme puhdistettujen jätevesien laskuvesistöjen tilaa säännöllisesti ja kattavasti. Seurantatutkimukset osoittavat, että nykyaikaiset jätevedenpuhdistamomme ylittävät viranomaisvaatimukset kirkkaasti.


puhdistamo_402091

Lahden ja Hollolan asutuksen ja yrityksien jätevedet menevät jätevesiviemäreitä pitkin jätevedenpuhdistamoille joko Kariniemen, Ali-Juhakkalan, Nastolan tai Hämeenkosken puhdistamoille. Näillä puhdistamoilla käsitellään yhteensä 35 000 kuutiota jätevettä päivittäin.

Jätevesistä poistetaan puhdistamoissa ravinteita ja orgaanisia aineita, jotka aiheuttaisivat muutoin haittaa vesistöille. Typpi ja fosfori rehevöittävät vesistöjä, eloperäiset aineet kuluttavat happea.

Jätevedenpuhdistamoillamme poistetaan yli 98 prosenttia jäteveden sisältämästä orgaanisesta aineesta ja fosforista sekä yli 70 prosenttia typestä. Hygienisointi poistaa bakteerit lähes sataprosenttisesti.

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa tarkkaillaan näytteenotoin päivittäin omassa laboratoriossamme. Lisäksi viranomaisnäytteet analysoidaan ulkopuolisessa laboratoriossa. Alla olevissa taulukoissa on esitetty vuoden 2019 puhdistustulokset.

Porvoonjoen tila

Seuraamme Porvoonjoen veden laatua viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesistötarkkailun pitkän aikavälin seuranta vuosina 2007-2014 osoitti, että Lahti Aquan puhdistamien jätevesien kuormitus jokeen on pienentynyt puhdistamoiden korkean puhdistustehon ansiosta.

Käsiteltyjen jätevesien vaikutus näkyy Porvoonjoessa erityisesti, kun joen virtaama on pieni. Porvoonjoen veden laatuun vaikuttaa myös merkittävästi hajakuormitus: peltoviljely, karjankasvatus ja haja-asutuksen jätevesikuormitus. Yhdyskuntajätevesikuormitus on tasaista vuoden ympäri. Hajakuormitus vesistöissä taas korostuu suurien valumien aikana, kevättalvella ja syyssateiden yhteydessä.

Lievennämme jätevesien aiheuttamaa happitilanteen heikkenemistä ilmastuspadoilla kesäaikaan ja johtamalla laimennusvettä Vesijärvestä. Jätevesien hygienisointi UV-valolla on laskenut jätevesien aiheuttamaa bakteerikuormistusta ja tänä päivänä menetelmän teho ulosteperäisten bakteerien poistamisessa on lähes sata prosenttia.

Lietteenkäsittelystä lämmitysenergiaa

Puhdistusprosessissa erotettua lietettä käsitellään Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla mädättämöissä. Niissä lietteen orgaaninen aines hajoaa suurimmaksi osaksi biokaasuksi, jota hyödynnetään lämmitysenergiana. Tuotetusta energiasta noin 60 % käytetään puhdistamoiden lämmitykseen ja loput johdetaan Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Puhdistamoilta kuivattu liete toimitetaan Labio Oylle kompostoitavaksi. Kuivattua lietettä ja biojätteitä kompostoitaessa syntyy multaa, jota käytetään viheralueiden rakentamisessa.

Puhdistustulokset

Jätevedenpuhdistamot Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamot
1.1. – 31.12.2019Lupa-arvot
Käsitellyn jäteveden määrä[m³]11 235 862
Biologinen hapenkulutusPitoisuus [mg/l]3,910
Puhdistusteho [%]99,095
KokonaisfosforiPitoisuus [mg/l]0,190,3
Puhdistusteho [%]97,896
AmmoniumtyppiPitoisuus [mg/l]1,164
Puhdistusteho [%]98,480
Kokonaistyppi*Pitoisuus [mg/l]12,620
Puhdistusteho [%]83,170
Kemiallinen hapenkulutus (COD)Pitoisuus [mg/l]37125
Puhdistusteho [%]95,175
KiintoainePitoisuus [mg/l]3,935
Puhdistusteho [%]98,890
Fekaaliset koliformit**Puhdistusteho [%]99,9890
Enterokokit**Puhdistusteho [%]99,9790
* Pitoisuusvaatimus saavutettava näytepäiväkohtaisesti kun prosessilämpötila on > 12 °C
** Jätevesien hygienisointivaatimus aikavälillä 1.4. – 30.11.
Jätevedenpuhdistamot Nastolan jätevedenpuhdistamo 
1.1. – 31.12.2019Lupa-arvot
Käsitellyn jäteveden määrä[m³]1 011 174
Biologinen hapenkulutusPitoisuus [mg/l]4,510
Puhdistusteho [%]99,095
KokonaisfosforiPitoisuus [mg/l]0,220,3
Puhdistusteho [%]98,095
AmmoniumtyppiPitoisuus [mg/l]0,414
Puhdistusteho [%]99,490
KokonaistyppiPitoisuus [mg/l]10,820
Puhdistusteho [%]86,170
Kemiallinen hapenkulutus (COD)Pitoisuus [mg/l]3160
Puhdistusteho [%]96,690
KiintoainePitoisuus [mg/l]6,710
Puhdistusteho [%]98,895
Fekaaliset koliformit**Puhdistusteho [%]100-
Enterokokit**Puhdistusteho [%]99,99-
** Jätevesien hygienisointivaatimus aikavälillä 1.5. – 31.10.
Jätevedenpuhdistamot Hämeenkosken jätevedenpuhdistamo 
1.1. – 31.12.2019Lupa-arvot
Käsitellyn jäteveden määrä[m³]59 997
Biologinen hapenkulutus*Pitoisuus [mg/l]10,715*
Puhdistusteho [%]97,090*
Kokonaisfosfori*Pitoisuus [mg/l]0,280,8*
Puhdistusteho [%]97,890*
Kemiallinen hapenkulutus (COD)**Pitoisuus [mg/l]49125**
Puhdistusteho [%]93,675**
Kiintoaine**Pitoisuus [mg/l]15,135**
Puhdistusteho [%]95,390**
* Ympäristölupa
** Valtioneuvoston päätös 888/2006