Veden laatua valvotaan kattavasti

Valvomme veden laatua monipuolisesti ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistöjen hanoista. Teemme myös tiivistä yhteistyötä terveysvalvontaviranomaisten kanssa liittyen vedenkäsittelyyn ja laatuun.


Vetemme on raikasta ja poikkeuksellisen kirkasta pohjavettä, joka vaatii vain vähän käsittelyä. Lahden, Hollolan ja Iitin vesijohtovesi täyttää hyvin Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden laatuvaatimukset ja suositukset (1352/2015). Alla on esitetty Lahden, Hollolan ja Iitin talousveden laatutiedot.

Operoimillamme alueilla veden laatua tarkkaillaan talousvesiasetuksen mukaisesti laaditulla tarkkailuohjelmalla. Laatua tarkkaillaan monipuolisesta ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistön hanasta. Tuloksia valvovat terveysvalvontaviranomaiset. Varsinaisen tarkkailuohjelman lisäksi veden laatua varmistetaan ottamalla näytteitä vesijohtoverkostojen rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä.

Radonpitoisuudet hyvin vähäisiä pohjavesissä

Lahdessa vedenottamoilta tutkittava radonpitoisuus vaihtelee 15 – 95 (Bq/l). Talousvesiasetuksessa määrätty laatutavoite radonille on 300 (Bq/l). Koska Lahdessa talousveden radonpitoisuus on alle 60 % sallitusta enimmäistasosta pitkällä aikavälillä mitattuna, radonia ei tarvitse tutkia jokaiselta vedenottamolta vuosittain.

Water safety plan (WSP) riskiarviointi

Lahti Aqua otti vuonna 2016 käyttöön WSP (water safety plan) riskiarviointityökalun, jolla määritetään koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä kiinteistölle saakka. Terveydensuojeluviranomainen on terveydensuojelulain mukaisesti vuonna 2018 hyväksynyt Lahti Aquan riskinarvioinnin. Riskinarviointi perustuu WSP-työhön ja viranomaisen kanssa valvotaan vuosittain riskinhallinnan kehittymistä.

Työkalulla tunnistetaan veden laatua uhkaavat tekniset ja toiminnalliset riskit ja niiden varalle on laadittu toimenpiteet. WSP:n mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olovelvoitteen vesilaitoksen toimintaan kohdistumista riskeistä. WSP on osana Lahti Aquan kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia.

Myös Hollolassa on tehty riskien tunnistaminen WSP-työkalun avulla. Terveydensuojeluviranomainen on vuonna 2019 hyväksynyt Hollolan vesihuoltolaitoksen riskinarvioinnin. Riskinarvioinnin perusteella on toteutettu monia hallintamenetelmiä, joiden avulla riskien todennäköisyyttä on pienennetty. WSP-työkalun avulla riskienhallintamenetelmien toteutumista seurataan jatkuvasti ja riskinarviointia käydään terveydensuojeluviranomaisen kanssa läpi vuosittaisissa tarkastuksissa.

Iitissä riskinarviointi on tehty WSP-työkalun avulla vuonna 2022 valvontatutkimusohjelman päivityksen yhteydessä.