Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää pohjaveden suojelua

Pohjavesien suojelu on erityisen merkittävää Lahdessa ja Hollolassa, koska asutus ja teollisuus sijaitsevat ja toimivat käytännöllisesti katsoen kokonaan tai osin käyttövesivarojensa päällä.


Tästä pääset tarkastelemaan kartalta Lahden ja Hollolan pohjavesialueita.

Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää pohjaveden suojelua:

  • Huolehtimalla ongelmajätteiden asianmukaisesta varastoinnista ja käsittelyyn viemisestä. Kotitaloudessa syntyviä ongelmajätteitä ovat mm. öljyt, bensiinit, maalit, liuottimet, tehopesuaineet, kasvinsuojeluaineet, paristot ja akut.
  • Tarkasta ja tarkastuta myös öljysäiliöiden ja niihin liittyvien laitteiden sekä kiinteistön viemärilaitteiden kunto säännöllisesti.
  • Pese autoja vain siihen tarkoitetussa paikassa, joka on varustettu asianmukaisilla pesuvesien käsittelylaitteilla. Piha-alueita ei ole yleensä varustettu tällaisilla laitteilla. Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu määräyksiä ajoneuvojen pesusta kiinteistöllä.
  • Vältä myös tarpeetonta vedenkäyttöä mm. pihojen ja jalkakäytävien pesuun. Vesimittaria tarkkailemalla havaitset verkoston piilevät vuodot, jotka hukkaavat vettä ja voivat myös vaurioittaa kiinteistöä.
  • Ilmoita välittömästi Pelastuslaitokselle tai Lahden kaupungin ympäristöpalveluille harjualueella havaituista pohjaveden laatua vaarantavista toimista ja muista vaaranpaikoista. Pohjaveden vaarantavat esimerkiksi liikennevahingot, joissa säiliöauto on osapuolena, maastoon jätetyt jätekasat tai -astiat sekä maaperään valunut öljy tai vastaava neste.
  • Maalämmön rakentamisessa on rajoituksia pohjavesialueilla. Pääsääntöisesti sitä ei sallita vedenottamoiden suoja-alueilla tai niiden läheisyydessä. Lämpökaivojen riskinä on, että pintavesiä ja lämmönsiirtoaineita pääsee pohjaveteen. Katso Lahden kaupungin sivuilta tarkemmat ohjeet maalämmön lupakäytäntöihin ja rakentamiseen.
Esitteet ja lisätietoa

Tarkkana siellä pohjavesialueella -esitteissä on tietoa keinoista, joilla voidaan suojella pohjavettä.