Hyvälaatuinen pohjavesi vaatii vain vähän käsittelyä

Vesi on elämän ehto ja tärkein elintarvikkeemme joka päivä. Lahden seudulla nautitaan raikasta pohjavettä hanavetenä. Laadukkaasta pohjavedestä huolimatta vesi vaatii aina vähän vedenkäsittelyä. Lahdessa on 11 ja Hollolassa 6 vedenottamoa. Näiden lisäksi vettä johdetaan Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän kolmelta vedenottamolta.


Desinfioinnilla taataan veden turvallisuus

Veden mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi vettä desinfioidaan UV-valolla ja desinfiointikemikaalilla. Vedenottamoilla UV-käsittelyn ultraviolettivalolla tehdään taudinaiheuttaja bakteerit ja virukset lisääntymiskyvyttömiksi. Desinfiointikemikaalina käytetään pääsääntöisesti klooriamiinia, joka suojaa veden mikrobiologista laatua laajassa vesijohtoverkostossa (ns. varmuusdesinfiointi). Klooriamiini on yleisesti käytössä oleva vedenkäsittelykemikaali ja se valmistetaan natriumhypokloriitista ja ammoniumkloridista tai –sulfaatista. Klooriamiinissa kloori on sidotussa muodossa. Kemikaalin käyttö on siis hallittua eikä pääse muodostumaan sivutuotteita.  Koska pohjavesi on luontaisesti puhdasta eli siinä ei ole humusaineita, kloorikemikaalin käyttö on turvallista ja desinfiointikemikaalien annostusmäärät ovat pienempiä verrattuna, jos raakavetenä käytettäisiin pintavettä. Veden laadun tarkkailussa seurataan säännöllisesti eri klooriyhdisteitä. Näin varmistetaan kloorikemikaalien turvallinen käyttö. Lahti Aqualla on lainsäädännöllinen velvollisuus varautua häiriötilanteisiin ja tähän varautumiseen kuuluu myös veden kaksivaiheinen desinfiointi.

pH-arvon säädöllä ehkäistään putkistojen syöpyminen

Veden pH-arvoa säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7,5 – 8,0. Jalkarannan vedenottamolla veden pH-arvon säätö tapahtuu ilmastuksella ja kalkkikivisuodatuksella, jossa vesi virtaa neljän metrin paksuisen kalkkikivirouheen läpi. Muilla vedenottamoilla säätöön käytetään natronlipeää.

Aktiivihiilisuodatus poistaa torjunta-ainejäämät

Vain Launeen vedenottamolla on käytössä aktiivihiilisuodatus, jossa vesi johdetaan aktiivihiilikerrosten läpi. Tällöin pohjavedessä esiintyvät vähäiset torjunta-ainejäämät poistuvat täysin sitoutumalla aktiivihiileen.

Iitissä poistetaan vedestä fluoridia käänteisosmoosilaitteella

Iitissä pohjavedessä esintyy fluoridia suurina pitoisuuksina kuten Kaakkois-Suomen rapakivialueilla yleisestikin. Fluoridin sallittu pitoisuus talousvedessä on 1,5 mg/l. Arolahdessa tämä pitoisuus ylittyy luontaisesti. Arolahden vedenottamolla Iitissä vesi käsitellään käänteisosmoosiprosessilla eli RO-laitteella. Tässä prosessissa vesi pakotetaan paineen avulla puoliläpäisevän kalvon läpi, jolloin fluoridi sekä muita mineraaleja jää kalvolle. Puhdas vesi suodattuu kalvon läpi. Puhdistettu vesi johdetaan verkostoon. Lähtevän veden fluoridipitoisuutta tarkkaillaan jatkuvatoimisen mittauksen lisäksi säännöllisillä laboratorionäytteillä.

Iitissä veden pH arvo säädetään tasolle 7,0-7,5 lipeäalkaloinnilla. Iitissä veteen ei lisätä klooria.